Smluvní ujednání o užívání služeb Google Analytics

Četli jste si někdy smluvní podmínky, které musíte odsouhlasit, abyste mohli používat službu Google Analytics? Já jsem to dnes zkusil. Nevím, jestli se mám smát nebo se trápit rozpačitě z toho, co běžně odsouhlasuji.

Na základě země, kterou si zvolíte v boxíku Country or territory při přihlašování nového účtu vám Google Analytics nabídne určitou jazykovou verzi smluvních podmínek. Pokud uvedete Slovensko, dostanete anglickou verzi, pokud Rusko, dostanete anglickou verzi, pokud Španělsko, tak španělskou, pokud Českou republiku, dostanete kupodivu českou verzi. Je vidět, že Google Translator lze použít i na právnické texty. Jak správně tušíte, výsledný text je otřesný. Pokusím se teď trochu okomentovat určité zajímavosti, kterých jsem si v ujednání všimnul. Předem upozorňuji, že to bude nudné a dlouhé čtení, ale každý, kdo se o Google Analytics zajímá, by si to měl aspoň někdy absolvovat. 

Budu citovat z následujících dvou zdrojů. Z anglické verze ujednání: Google Analytics Terms of Service a z české: Smluvní ujednání o užívání služeb Google Analytics. Verze, které zde popisuji, jsou platné k 24. říjnu 2008. V připra­vované nové verzi Google Analytics je možné, že budou smluvní ujednání odlišná.

Ujednání má patnáct paragrafů, vždy o pár odstavečcích:

 1. Definice (angl. Definitions)
 2. Poplatky a služby (angl. Fees and services)
 3. Členský účet, heslo a bezpečnost (angl. Member password, account and security)
 4. Nevýlučná licence (angl. Nonexclusive licence)
 5. Mlčenlivost (angl. Confidentiality)
 6. Další licence
 7. Ochrana soukromí (angl. Privacy)
 8. Odškodnění (angl. Indemnicifation)
 9. Používání třetími osobami (angl. Third parties)
 10. Zřeknutí se záruk (angl. Disclaimer and warranties)
 11. Omezení odpovědnosti (angl. Limitation of liability)
 12. Oznámení vlastnických práv (angl. Proprietary rights notice)
 13. Doba trvání a ukončení (angl. Term and termination)
 14. Modifikace doby trvání poskytování služby a jiné politiky (angl. Modifications of Terms of Service and other Policies)
 15. Různé; rozhodné právo a jurisdikce (angl. Miscellaneous; Applicable law and Venue)

Uvádět jsem do závorek i anglické názvy paragrafů, ačkoliv anglická verze se trochu liší (samozřejmě americká ještě i od britské). Obsahuje paragraf U.S. Government Rights a také samostatný paragraf Service levels, který v české verzi patří do bodu různé.

Smluvní ujednání o užívání služeb „Google Analytics“

Toto jsou podmínky pro užívání služeb Google Analytics (dále jen „Služba“) přijatých mezi společností Google Inc. (dále jen jako „Google“) a vámi (to znamená buď fyzickou osobou nebo právnickou osobou, který zastupujete jakožto oprávněný zaměstnanec, statutární orgán anebo jiná oprávněná osoba) (termíny „vy“ a „váš“ budou vykládány adekvátním způsobem). Přečtěte si, prosím, všechny podmínky velice pozorně. KLIKNUTÍM NA MOŽNOST „PŘIJÍMÁM“ PROHLAŠUJETE, ŽE SOUHLASÍTE A JSTE TÉŽ I ZAVÁZÁNI VŠÍM, CO JE UVEDENO V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH A UJEDNÁNÍCH (dále jen „SMLOUVA“). 

1. Definice

V této Smlouvě mají následující pojmy níže uvedený význam:

„Účet“ znamená váš účet Služby. Všechny Profily spojené s Stránkami budou mít své Page Views sdruženy ještě předtím, než dojde k určená výše poplatku za Službu pro dané Stránky;

Mysleli, než dojde k určení poplatku za Službu. O cenové politice níže v paragrafu 2.

„Zákaznická data“ znamenají data týkající se charakteristik a činností návštěvníků na vaší webové stránce, kterážto data byla shromážděna za použití GATC a potom poskytnuta Serverům, analyzována a zpracovávána za pomocí Processing Software;

Anglická verze zde i dále nemluví o GATC, ale o UTM.

„Dokumentace“ znamená jakoukoliv průvodní vlastnickou dokumentaci zpřístupněnou vám společností Google za účelem užití Služby a to včetně jakékoliv dokumentace dostupné online nebo jakkoliv jinak;

„GATC“ znamená kód Google Analytics Tracking Code, který je dodáván a vlastněn společností Google a který si vy nainstalujete na webovou stránku a jehož pomocí dochází ke shromažďování Uživatelských dat. GATC zahrnuje i všechny své opravy, aktualizace a zdokonalení /upgrade/ vám dodávané (souhrnně dále jen jako „GATC“);

Je vlastnictvím Google i ten malý kousek JavaScriptu, který vkládáte do stránek? Nebo pouze jejich http://www.google-analytics.com/ga.js? Vypadá to na právě ten měřící kód.

„UTM“ means the proprietary Google Analytics Tracking Code, which is installed on a web page for the purpose of collecting Customer Data, together with any fixes, updates and upgrades provided to you (collectively, the „UTM“).

Anglická verze o žádném vlastnictví nemluví.

„Page View“ je jednotkou určující počet užítí Služby. Page View je zaznamenám tehdy, když je vyvolán (spuštěn) GATC na webové stránce shlédnuté návštěvníkem a zpracováván jako část Profilu. Page View bude zaznamenán při každém vyvolání GATC na stránce a pro každý Profil přijímající informace z GATC pro takovouto stránku;

Tento termín si asi nedovolili překládat. Dobře udělali.

„Strana“ znamená smluvní stranu této Smlouvy a znamená vás nebo společnost Google, a to podle souvislostí;

Za chvíli se vám bude plésti pojem Strana a Stránka.

„Processing Software“ znamená software Google Analytics a všechny budoucí vyšší verze /upgrades/ tohoto software, který je používán společností Google na Serverech a který analyzuje Zákaznická data a generuje Zprávy;

„Profil“ znamená soubor nastavení, které souhrnně určují, jaké informace budou zahrnuty anebo (nebo jaké informace naopak nebudou zahrnuty) z konkrétní Zprávy. Například, Profil by mohl být vytvořen k prohlížení malé části určité webové stránky jako zcela unikátní Zpráva. Mohou být tudíž vytvořeny mnohonásobné Profily pro jednotlivé Stránky;

„Zpráva“ označuje výslednou analýzu uvedenou na http://google.com/analytics (nebo na takové jiné URL adrese, kterou strana Google může kdykoliv uvést) pro jednotlivý Profil. Počet diagramů, grafů a statistik obsažený ve Zprávě se mění při editování Služby;

Editování je zde špatně přeloženo z původního edition, tedy výstupy se liší podle verze Služby.

„Odstavec“ znamená jakýkoliv odstavec této Smlouvy;

„Servery“ znamená servery spravované společností Google (nebo jejími cele vlastněnými pobočkami), na kterých je uložen Processing Software a Zákaznická data;

„Stránka“ znamená skupinu webových stránek, které jsou propojeny s Účtem a užívají stejný GATC. Pro každou Stránku je nastaven standardního typ Profilu, který zahrnuje do měření všechny stránky uvnitř místa. Další daleko detailnější Profily mohou být vytvořeny v rámci místa Site; a

„Software“ znamená software GATC a software Processing Software.

2. Poplatky a služby

2. 1. Na základě odstavce 15 níže uvedeného je Služba poskytována: (a) zdarma do maximálního limitu počtu Page View, který činí nikoliv více než pět miliónů (5.000.000) jednotlivých shlédnutí stránek za měsíc na jeden Účet; nebo (b) když budete provozovat nějakou propagační kampaň týkající se společnosti Google, která bude mít velice dobrou obchodní úroveň (dle výhradního a svrchovaného posouzení ze strany Google), zdarma se žádným omezením počtu Page View.

Propagační kampaň je více upřesněna v nápovědě.  Pokud vaše stránky generují více jak pět miliónů shlédnutí stránek za měsíc, je možné omezení používání zrušit aktivním užíváním Google AdWords. Museli byste mít alespoň jednu aktivní a spuštěnou kampaň s minimálním rozpočtem 1 dolar denně či ekvivalentu. Což si myslím, že pro stránku, která má takovou návštěvnost, určitě není problém.

Google to má zde velmi zajímavě obecně napsáno. Jeden dolar denně totiž určitě neznamená velice dobrou obchodní úroveň.

2.2 Google může změnit své poplatky a platební politiku ohledně Služeb a to kdykoliv a to včetně dodatečných nákladů za geografická data, dodání údajů o nákladech za vyhledávací systémy nebo i jiné poplatky fakturované Google nebo jejím plně vlastněným pobočkám třetí osobou za vložení těchto údajů do Zpráv o Službách. Google vám oznámí změny těchto poplatků nebo změny platební politiky na adrese: http://www.google.com/analytics (nebo na takové jiné URL adrese, kterou Google může kdykoliv uvést pro tento účel) a když budete pokračovat v užívání Služby po takovémto oznámení, tak toto bude považováno za přijetí takovéto změny.

Zde si povšimněte, na co by se mohl Google zaměřit. Geografická data jsou vcelku jasná. Dodání údajů o nákladech za vyhledávací systém? Divné, co? Ono v angličtině je to the importing of cost data from search engines, z mého pohledu by to měla tedy být případná platba za získání dat o cenách v různých systémech, třeba cenách klíčových slov. Anebo je to jinak, a je špatně i ten originál. Více by se mi líbila přesmyčka the cost of importing data from search engines.

Co se mi však moc nepozdává je nepotvrzování změn. Google sice teď uvádí změny s předstihem a přehledně i v administračním rozhraní, ale nemusel by tak činit. Stačilo by oznámení v malém boxíku nebo někde na blogu Analytics. Tato konstrukce se vyskytuje u více odstavců tohoto ujednání.

2.3 Jestliže nebude jinak uvedeno, tak všechny poplatky jsou uváděny amerických dolarech (US). Jakýkoliv neuhrazený zůstatek se stává ihned splatným a k úhradě při jakémkoli ukončení této Smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu a jakékoliv inkasní výdaje (včetně právních poplatků) vzniklé straně Google budou zahrnuty do dlužné částky a mohou být účtovány oproti kreditní kartě nebo jakémukoli jinému účtovacímu mechanismu spojenému s vaším Adwords účtem /Adwords Account/.

Placení čehokoliv zřejmě v Google Analytics nepotkáte, ale když už, tak byste si mohli být jisti, že budete platit hned. Chápu, že by zvládli účtovat z kreditní karty, z ostatních

účtovacích mechanismů už však dost těžko.

3. Členský účet, heslo a bezpečnost

3.1 Pro zaregistrování Služby musíte provést registrační postup tak, že poskytnete Google aktuální, kompletní a přesné informace požadované v registračním formuláři, a to včetně vaší adresy elektronické pošty (uživatelské jméno – username) a hesla.

3.2 Zavazujete se zajistit důvěrnost hesel a uživatelských jmen (username) daných vám stranou Google a berete na sebe plnou odpovědnost za užívání hesla vámi samými, třetí osobou a toto platí i pro Účet. Jste výhradně odpovědni za jakékoliv a všechny činnosti (včetně zneužití), které proběhnou pod vašim heslem nebo Účtem. Souhlasíte s tím, že uvědomíte stranu Google a to ihned potom, co se to dozvíte, že došlo k neoprávněnému užití vašeho Účtu nebo jakémukoli jinému porušení zajištění. Personál podpory strany Google (nebo její pobočka) se kdykoliv může přihlásit ke Službě pod vašim heslem za účelem údržby nebo zlepšení Služby a to včetně poskytnutí určité pomoci s technickými nebo fakturačními otázkami. Tímto souhlasíte s takovýmto přístupem. 

Prostě cokoliv pokazíte, můžete za to jenom vy!

4. Nevýlučná licence

4.1 Google vám tímto poskytuje omezenou, odvolatelnou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci (bez práva na udělení sublicence) k nainstalování, rozmnožování a používání GATC a to pouze v rozsahu nezbytném pro použití Služby pro jednu nebo více web stránek, které vlastníte a kontrolujete (souborně dále „Website“). Strana Google vám také poskytuje právo na dálkový přístup, prohlížení a download vašich Zpráv uložených na adrese: http://www.google.com/analytics (nebo na takové další URL adrese, kterou strana Google může kdykoliv určit pro toto použití). Vaše licence na GATC, používání a přístup ke Službě (což zahrnuje bez omezení Software, Dokumentaci a Zprávy) je podmíněna splněním podmínek a termínů Smlouvy z vaší strany. 

Rozmnožování = kopírování. Možná se minimálně tento odstavec bude toto měnit při novém Google Analytics API.

4.2 Zavazujete se, že nebudete (i) kopírovat, upravovat, překládat, nebo jakkoliv jinak zpracovávat Software nebo Dokumentaci; (ii) jinak ji zpětně analyzovat či jí podrobit jiné formě reverzního inženýringu, dekompilovat, rozkládat nebo jakkoli jinak se pokoušela zjistit zdrojový kód Software; to neplatí za podmínek a v rozsahu povoleným českým autorským zákonem; (iii) sublicencovat, pronajímat, prodávat, postupovat nebo jinak převádět práva (nebo jakkoli jinak se pokoušela dělat totéž se stejným cílem) ve spojitosti s GATC, Processing Software, Dokumentací nebo Službou; (iv) odstraňovat jakékoliv doložky o vlastnictví a právech k Software; nebo (v) užívat, posílat, přenášet nebo zavádět jakékoliv zařízení, software nebo aplikaci, které by blokovaly nebo se pokoušely zasahovat do provozu Služby nebo Software. Na základě odstavce 4.3, budete používat Software, Službu a Zprávy pouze pro vaši vlastní a vnitřní potřebu a neučiníte Software nebo Službu s nikým sdílet, poskytovatele služeb aplikací nebo pro používání servisním výpočetním střediskem. Dodržíte (a zajistíte, aby třetí osoby, kterým udělíte přístup k funkcím Software, také splňovaly) všechny zákony a předpisy týkající se používání a přístupu k Dokumentaci, Software, Službě a Zprávám. Dále se zavazujete, že výše uvedené neumožníte žádné třetí straně. 

Nesmí se kopírovat a překládat dokumentace, tedy třeba i toto smluvní ujednání. Chápu, že v některých případech by si uživatelé měli dát velký pozor, komu udělují přístup do statistik.

4.3 Neumožníte přístup k Software třetím osobám. Avšak můžete (na vaše vlastní riziko) poskytnout přístup k funkcím zpráv Software třetím osobám (dále jen jako „Třetí osoba“), pokud nebudete přímo nebo nepřímo fakturovat servisní poplatek za poskytnutí takovéhoto přístupu a pokud zůstanete odpovědní za užívání jakýchkoli informací nebo materiálu, který poskytnete, takovouto Třetí osobou.

No jo, neprodávat přístup přímo je jasné. Velmi obecně bychom však mohli chápat nepřímé fakturování servisního poplatku za poskytnutí přístupu. Vzpomněl jsem si třeba na ty, kdo prodávají své projekty, a za vratnou zálohu nabízejí přístup do statistik.

4.4 Licence shora udělená a vaše užívací právo na Službu okamžitě skončí pokud nesplníte termíny a podmínky této Smlouvy, přičemž bude užito ustanovení Odstavce 14. 

5. Mlčenlivost

5.1 Pro účely této Smlouvy „Důvěrné informace“ zahrnují jakákoliv vlastnická data a jakékoliv informace sdělené jednou Stranou Straně druhé (a to ať už přímo nebo nepřímo a v jakékoli formě) a jenž jsou buď označeny za „důvěrné“ nebo jsou svou povahou důvěrné. Nehledě na předcházející Důvěrné informace nebudou zahrnovat informace, které jsou nebo se stanou známé na veřejnosti (jiné k těm informacím než těm, které jsou známé zneužitím nebo nesprávným sdělením druhou Stranou), které jsou již v držení přijímající Stranou před vyzrazením některou Stranou nebo které byly nezávisle vyvinuty přijímající Stranou bez použití Důvěrných informací. 

Takže když už to na veřejnost vyslepičil někdo jiný, vy jste z obliga.

5.2 Žádná Strana nebude užívat nebo sdělovat Důvěrné informace druhé Strany bez předchozího písemného souhlasu této Strany, kromě však účelu vykonávání jejích závazků podle této Smlouvy nebo když půjde o nutnost vyplývající ze zákona, vyhlášky nebo na základě soudního příkazu. Strana, která je nucena sdělit Důvěrné informace, poskytne druhé Straně předběžnou zprávu takovou, jaké je přiměřeně zapotřebí před sdělením takovýchto informací. Při ukončení této Smlouvy (a bez újmy vzhledem k ostatním ustanovením paragrafu 13) Strany buď okamžitě vrátí nebo zničí všechny Důvěrné informace a, to na vyžádání, vystaví písemné potvrzení o takovémto aktu zničení.

Normální bonzovací doložka. Zajímalo by mne, co může příjemce takové zprávy udělat, pokud obdrží předběžnou zprávu o tom, že nějaké informace Google poskytne dál.

6. Další  licence

6.1 Uznáváte to, že Software obsahuje jisté open sourcové aplikace, které jsou licencovány ve smyslu jejich používání a jsou omezovány na základě separátních smluv. Smlouvy, které jsou poskytovány prostřednictvím následujících napojení, pokrývají používání a redistribuci serveru Apache Software Foundation´s httpd Server (viz: http://www.apache.org/LICENSE.txt) a zazipované a i nezazipované binární soubory Info-Zip (viz: http://www.info-zip.org/license.html ). 

Tak já to tedy uznám. To nepoužívají více open source partnerů než Apache a Zip? V anglické verzi tento bod vůbec není, o open source taktéž ani slechu.

6.2 Používáním software šířených a licencovaných jako open source („open source aplikace“) souhlasíte s podmínkami těchto dodatečných smluv. Strana Google a její pobočky nedávají žádnou záruku a neberou žádnou odpovědnost ve vztahu k vašemu používání open source aplikací. Používání Software u operačního systému může vyžadovat dodatečné licence od prodejce tohoto operačního systému a vy jste odpovědní za získání jakýchkoliv takovýchto licencí a úhradu všech poplatků s tímto souvisejících. Používání Software ve spolupráci s jinými moduly, doplňky nebo programy vyvinutými třetí osobou mohou vyžadovat další licence od vlastníků této třetí osoby a/nebo udělovatelů licencí k těmto modulům, doplňkům nebo programům a vy jste odpovědni za získání všech takovýchto licencí na vaše vlastní náklady a za splnění ustanovení všech takovýchto dalších licencí.

V tom případě bych rád věděl, kde se takové aplikace používají, resp. jaké konkrétní dodatečné smlouvy to jsou.

7. Ochrana soukromí

7.1 Nebudete slučovat (nebo nedovolíte jakékoliv třetí osobě slučování) jakákoli data shromážděná z vaší Website (vašich stránek Website) (nebo website takovéto třetí strany) s jakýmikoliv informacemi identifikujícími osoby, které pocházejí z jakéhokoli zdroje jsoucího částí vašeho užívání (nebo užívání takovéto třetí strany) Služby. Budete splňovat všechny zákony na ochranu dat a soukromí ve spojitosti s vašim používáním Služby a shromažďováním informací od návštěvníků na vašich stránkách website. Na své stránce na viditelném místě zpřístupníte (a budete i dodržovat) vhodnou směrnici o ochraně soukromí . Budete také vyvíjet přiměřené úsilí směřující k tomu, aby uživatelé stránek website brali v úvahu prohlášení, jehož podstatné aspekty následují: „Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným."

Dlouhé, co? Otázka Personally identifiable information (PII) je velmi důležitá. V podstatě si tedy nesmíte osobní údaje ukládat do eventů, goals ani e-commerce statistik. Tedy např. číslo transakce si nemůžete spojovat se jménem. Hranice je zde velmi tenká.

Na své stránce byste měli zpřístupnit a dodržovat směrnici o ochraně soukromí. Anglická verze uvádí: You must post a privacy policy and that policy must provide notice of your use of a cookie that collects anonymous traffic data. Česká obdoba ujednání pro jistotu dává návod, v jakém duchu takovou příšernost napsat. Celkem přehledně má takovéto oznámení napsáno Avinash Kaushik.

7.2 Souhlasíte s tím, že Google může kdykoliv sledovat vaši webovou stránku a ověřovat to, zda jste včlenili příslušné prohlášení shora uvedené. Dále souhlasíte s tím, že provedete takové změny obsahu nebo umístění prohlášení podle toho, jak Google (jednající přiměřeně) bude považovat za nezbytné za účelem zabezpečení dodržování ustanovení tohoto odstavce 7.

Google může zkontrolovat, jestli jste si umístili tu výše uvedenou směrnici. Případně vám asi poradí, ať, dobrovolně či méně dobrovolně, tyto informace upravíte. V podstatě ovšem pochybuji, že by se tím reálně někdo zabýval.

7.3 Souhlasíte s tím, že Google a její plně vlastněné pobočky si mohou ponechat a používat, na základě termínů a podmínek své politiky o privátnosti (nacházející se na adrese: http://www.google.com/…ypolicy.html nebo takové další URL adrese, kterou Google může kdykoliv určit), informace shromážděné při vašem používání Služby (včetně a to bez omezení Zákaznických dat) za účelem poskytování web analýz a sledování služeb pro vás. Google nebude sdílet takovéto informace s jakýmikoliv třetími osobami, ledaže (i) bude mít váš souhlas; nebo (ii) rozhodne, že to je požadováno ze zákona nebo bude jednat v dobré víře, že takovéto sdělení je rozumně nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti strany Google, jejích uživatelů nebo veřejnosti; nebo (iii) Google poskytuje takovéto informace za jistých omezených okolností třetím osobám za účelem vykonání úkolů v zastoupení Google (např. fakturování nebo ukládání dat do pamětí) za přísných omezení za účelem ochrany těchto dat před užitím nebo sdílením, kromě však případu, kdy to bude dle nařízení stranou Google. Když bude tak učiněno, tak to bude na základě smluv, které budou zavazovat tyto osoby ke zpracovávání těchto informací pouze a jen dle pokynů strany Google a v souladu s touto Smlouvou a za dodržování příslušné důvěrnosti a bezpečnostních opatření.

Google „bude jednat v dobré víře“. Samozřejmě. Do no evil.

8. Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním strany Google a jejích agentů, poboček, ředitelů, vedení, zaměstnanců a partnerů oproti jakékoliv ztrátě, odpovědnosti nebo nákladům vzniklým na základě (i) vašeho porušení jakéhokoliv z příslušných zákonů, pravidel nebo vyhlášek souvisejících s vaším používáním Služby; (ii) jakékoliv porušení ustanovení této Smlouvy jakoukoliv třetí osobou, které poskytnete přístup k vašemu Účtu nebo k funkcím Zpráv tohoto Software; a (iii) jakékoliv reklamace vůči Google učiněné jakoukoliv takovouto třetí osobou v souvislosti s přístupem třetí osoby k vašemu Účtu nebo Službě. 

A je to tady. Sám pan Agent Google. Ale vy ho každopádně odškodníte.

9. Používání třetími osobami

9.1 Jestliže poskytnete přístup k vašemu Účtu nebo jakékoliv jeho části jakékoliv třetí osobě nebo umožníte používání Služby ke shromažďování informací v zastoupení jakékoliv třetí osoby, a to ať už jste nebo nejste oprávněni Google nebo její pobočkou tak činit, tak budou uplatněny podmínky tohoto odstavce 9.

9.2 Jestliže budete používat Službu jménem jakéhokoliv třetí osoby, tak tímto prohlašujete a zaručujete se straně Google, že (a) jste plně oprávněni jednat v zastoupení takové třetí osoby a zavazovat takovouto třetí osobu k této Smlouvě; a (b) jako mezi touto třetí osobou a vámi, takováto třetí osoba bude vlastnit všechna práva, nárok a podíl vůči Zákaznickým datům na jakémkoli příslušném Účtu/Účtech.

Toto je v podstatě už smluvní otázka (mimo toto ujednání) mezi vámi a tou třetí stranou. Do takové smlouvy nezapomeňte také vložit nějakou zmínku o mlčenlivosti. Netušili byste, jak jsou pro někoho data (resp. přístupy k reportům) Google Analytics citlivá.

9.3 Aniž by byla dotčena ustanovení odstavce 9.2, zajistíte, že každá takováto třetí osoba vyhoví podmínkám této Smlouvy a to tak, jako kdyby byla stranou této Smlouvy za vás. S jakýmikoliv informacemi o takovéto třetí osobě, které budou považovány za důvěrné, bude vámi nakládáno jako s důvěrnými a tyto nebudou sdělovány jakékoliv jiné třetí osobě. Aniž by byla dotčena předchozí ujednání, souhlasíte s tím, že nesdělíte žádná Zákaznická data patřící jakékoliv třetí osobě, v jejímž zastoupení používáte Službu aniž byste k tomu neměli předcházející písemný souhlas takovéto třetí osoby.

Není to příliš konkretizováno, opět se jedná spíše o záležitost k zabudování do smlouvy. Někteří lidé často používají výstupy z Google Analytics účtů do presentací, publikací, blogspotů  či je jinak vyzrazují, aniž by na to měli nějaký souhlas.

10. Zřeknutí se záruk

Strana Google může kdykoliv provést vylepšení a/nebo změny ve Službě nebo Software a to i bez předchozího upozornění. Služba, Software a Zprávy jsou poskytovány „jak stojí a leží“ a Google nedává na ně žádné záruky. Bez újmy na všeobecnosti předcházejícího strana Google neprohlašuje a ani nezaručuje: (i) že použití Služby nebo Software bude vyhovovat vašim požadavkům nebo bude nepřerušované, bezpečné nebo bezchybné, (ii) že vady budou opraveny, (iii) že Služba, Software nebo jakýkoli jiný software na Serveru bude prostý virů nebo jiných škodlivých komponent, nebo (iv) že použití Služby a jakýchkoli informací dostupných prostřednictvím Služby (včetně Zpráv) bude správné, přesné, včasné nebo jinak spolehlivé.

Žádné podmínky, záruky nebo další termíny, včetně jakýchkoliv implikovaných podmínek týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel nebo shodnosti s popisem, se nevztahují ke Službám, kromě však rozsahu, který je výslovně uveden v této Smlouvě. 

Google může kdykoliv nasadit jinou verzi Analytics. Možná vám při příští aktualizaci nabídne ještě nějakou dobu zůstat u starého rozložení, ovšem určitě si pak nebudete moci vybrat. V tomto ohledu jsem přemýšlel, jestli se Google s novou verzí nebude příliš odkloňovat od své jednoduchosti. Nebo nabídne Lite verzi? Ale to už je mimo tuto úmluvu.

Google nezaručuje vlastně nic. Je to zadarmo, tak co by něco garantoval. V celé smlouvě vám jenom dává nějaké omezení, zde se svých povinností také vzdává. Neručí vám za to, že od Google Analytics nechytnete spyware či virus (chřipka se nepočítá). Informace samozřejmě nemusí být správné, přesné, včasné a spolehlivé. To přece k informacím nikdy nepatřilo, že?

11. Omezení odpovědnosti

11.1 Nic v této Smlouvu nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost kterékoliv Strany za: (a) smrt nebo poranění osoby vyplývající z ledabylosti buď Strany nebo jejích zaměstnanců, agentů nebo personálu; (b) podvod nebo podvodné chování; © porušení jakékoliv implikované podmínky týkající se nároku nebo výkonu práva; nebo (d) zneužití důvěrných informací.

Smrt Agentů Google. Váš šéf se podívá na report a vyskočí z okna. Vy byste měli být z obliga.

11.2 Nic v této Smlouvě nebude vylučovat nebo omezovat odpovědnost Strany: za porušení paragrafu 5 (důvěrnost), za odškodnění uvedeném v odstavci 8, nebo za porušení jiných práv duševního vlastnictví druhé Strany.

11.3 S výjimkou ustanovení odstavců 11.1 a 11.2 nebude žádná Strana odpovědná za: (a) jakékoliv ekonomické ztráty (včetně, bez omezení, ztráty výnosů, zisky, kontrakty, data, obchodní činnosti, předvídané úspory nebo náklady náhradních služeb); (b) jakoukoliv újmu na dobré pověsti firmy; © jakékoliv zvláštní, nepřímé nebo následné škody a újmy a to bez ohledu na to, zda takové ztráty mohly být Stranami předvídány ke dni uzavření této Smlouvy nebo nikoliv.

Spousta různých typů ztrát, ať již přímých, nepřímých či oportunitních. Kupodivu nejste odpovědni za újmu na dobré pověsti firmy Google, ovšem něco se možná z tohoto vyloučí při aplikaci bodu 11.2.

11.4 Na základě odstavců 11.1 a 11.2 souhlasíte s tím, že Google a jeho pobočky nebudou odpovědny a nebudou mít žádnou odpovědnost za neoprávněný přístup nebo pozměňování Zákaznických dat nebo dat na vaší stránce.

Jak by chtěli pozměňovat data na mé stránce?

11.5 Google nebude odpovědná za jakoukoli chybu, vadu, závadu, nedostatek, poruchu, selhání nebo zpoždění v Službách. Google zejména nebude mít žádnou odpovědnost za jakékoliv selhání nebo zpoždění při poskytování Služeb: (1) způsobené vyřazením jakýchkoliv spojení veřejné sítě Internet nebo serverů, (2) způsobené jakýmkoliv selháním vašeho zařízení, systémů nebo služeb místního přístupu nebo (3) následkem předtím plánované údržby.

Google je ženského rodu, zvláštní.

Negarantuje se tedy prakticky vůbec nic. Je ale pěkné vidět, kolik negativních stavů může nastat.

11.6 Na základě odstavců 11.1 a 11.2, vy a Google souhlasíte, že maximální celková náhrada škody, kterou může Strana uplatnit jako následek porušení této Smlouvy, nepřesáhne v každém z případů částku 500 USD (pět set amerických dolarů) nebo, když bude vyšší, částku vámi zaplacenou nebo splatnou straně Google podle této Smlouvy. Strany souhlasí s tím, že omezená odpovědnost za škody vyplývající z porušení Smlouvy je odpovídající okolnostem předmětné záležitosti Smlouvy a obchodním vztahům. Omezení rozsahu odškodnění představuje předvídatelný a přiměřený rozsah náhrady škody, který ke dni podpisu Smlouvy Strany předvídaly jakožto možný následek porušení závazků vyplývajících ze Smlouvy.

Google je hodný, že by po vás nechtěl více jak pět set dolarů (v každém z případů). Samozřejmě, víc byste nemohli chtít ani vy. Protože vás ale ujednání obralo o všechna práva, tak se stejně nemáte už čeho domoci.

12. Oznámení vlastnických práv

12.1 Google vlastní a zůstane vlastníkem všech práv, a to včetně a bez omezení všech práv z duševního vlastnictví k Službě (a jakékoliv odvozené práce nebo zdokonalení již uvedeného), což zahrnuje Software a Dokumentaci. Všechna práva na Službu (včetně Software a Dokumentace), která vám nejsou výslovně udělena v této Smlouvě, jsou tímto způsobem výslovně vyhrazena a ponechána jen na pro Google, případně ostatním nositelům práv, které společnosti Google udělili licenci k jejich užívání. 

12.2 Souhlasíte s tím, že (a také nedovolíte třetí osobě, aby prováděla následující): (a) nebudou používány ochranné známky, obchodní a komerční názvy, loga, doménové jméno a jiná označení nebo i jakýkoli jiný autorsky chráněný materiál nebo jiná práva vlastněná stranou Google, jenž jsou spojena se Službou, pokud k tomu nebude vydán stranou Google výslovný písemný souhlas; (b) nezaregistrujete, nepokusíte se zaregistrovat ani nebudete napomáhat jakékoliv třetí osobě zaregistrovat nebo se pokoušet zaregistrovat jakékoliv označení, chráněný název, ochrannou známku, obchodní a nebo komerčního název, logo, doménové jméno spojené se Službou nebo společností Google jinak než pro společnost Google a s předcházejícím výslovným souhlasem strany Google v písemné formě; © neodstraníte, nezakryjete nebo nezměníte žádnou výhradu autorského práva /copyright/, chráněný název nebo jiné označení vlastnického práva uváděné nebo obsažené ve Službě.

Přiznám se, že oblasti ochranných známek a užívání takovýchto jmen nerozumím. Ale asi to takto mají u všech svých služeb. Pěkné kličky jsou ve větě (b), kde je hustota klíčového slova registrovat velmi vysoká.

13. Doba trvání a ukončení

13.1 Tato Smlouva bude zahájena ke dni, kdy přijmete tyto termíny a podmínky shora uvedené a zůstane v platnosti a účinnosti, pokud nebude ukončena některou Stranou z jakéhokoliv důvodu. 

13.2 Při ukončení nebo uplynutí doby trvání této Smlouvy:

(a) Google přestane poskytovat Službu a vy vymažete všechny kopie GATC ve vašem držení a potvrdíte straně Google do tří (3) pracovních dnů od takovéhoto ukončení to, že jste provedli takovéto odstranění. Nesplnění této povinnosti odstranit GATC z vaší stránky (nebo jakékoliv její části) do tří (3) pracovních dnů od ukončení a nepotvrzení tohoto bude mít za následek vyfakturování Služby stranou Google a to do té doby, dokud GATC bude odstraněn z vaší stránky Website; a

Musíte spěchat a potvrdit odstranění do tří dnů. Protože ale stejně prakticky nic nebudete platit, tak nevím, o co jde.

(b) vám nevznikne právo na jakékoli refundování jakýchkoliv poplatků za užívání nebo jiných poplatků; a

© jakýkoliv (i) nevyrovnaný zůstatek za jakoukoliv část Služeb poskytnutých do data ukončení a (ii) další nezaplacené platební závazky během zbytku doby trvání této Smlouvy budou ihned splatné v plné výši; a

Strašně srozumitelné, když pletou dvě různé řady shodného číslování vět. Opět je jasné, že závazky budou ihned splatné. Musíte spěchat.

(d) všechna data z vašich minulých zpráv vám nadále nebudou k dispozici, pokud vy a strana Google se nedohodnete formou písemné smlouvy o výměně a přenesení těchto dat.

14. Modifikace doby trvání poskytování Služby a jiné politky

Google si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nebo upravovat jakékoli z termínů a podmínek obsažených v této Smlouvě (a i jakoukoliv politiku uváděnou v této Smlouvě, která řídí Službu) a to zpřístupněním nové smlouvy na adrese: http://www.google.com/analytics (nebo na jiné adrese, kterou Google může kdykoliv uvést), čímž vás Google uvědomí o této úpravě. Jestliže budete pokračovat v užívání Služby po takovémto oznámení, má se za to, že jste souhlasili s takovouto změnou či doplněním a přijali ji.

Opět známá klauzule, že si Google může hrát jak chce.

15. Různé; Rozhodné právo a jurisdikce

Na základě § 373 a 374 českého obchodního zákoníku žádná Strana nebude odpovědná druhé Straně v případě výskytu okolností, které vylučují odpovědnost, ke které došlo nezávisle na vůli Strany a která znemožní této Straně vykonat své závazky, to však platí za předpokladu, že výskyt takovéto okolnosti bude nepředvídatelný při uzavírání smlouvy a pokud dále nebude přiměřeně možné pro zavázanou Stranu překonat takovouto okolnost (včetně ale bez omezení přírodní katastrofy, války, terorismu, občanských nepokojů, rozhodnutí vlády, soudního příkazu, změn jakýchkoli souvisejících zákonů, poruchy na internetové nebo telekomunikační síti, průmyslové neshody). Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětné záležitosti a nahrazuje všechny předchozí kontrakty, prohlášení nebo ujednání jakéhokoliv druhu učiněné mezi Stranami a vztahující se na předmětnou záležitost. Nesplnění nebo zpoždění při uplatňování nějakého práva nebo nápravy podle této Smlouvy nebude vytvářet jakékoli netrvání na tomto právu nebo nápravě a nebo vzdání se jakýchkoli jiných práv nebo náprav a jakékoli částečné nebo jednotlivé uplatňování jakéhokoliv práva nebo nápravy podle této Smlouvy nebude zbraňovat jakémukoli jinému uplatňování práva nebo nápravy nebo uplatňování dalšího práva nebo další nápravy. Práva a nápravy obsažené v této Smlouvě jsou kumulativní povahy a nevylučují uplatnění jakýchkoli práv poskytovaných zákonem. Neplatnost, nezákonnost nebo neprosaditelnost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní a nebude mít žádný dopad na pokračování platnosti zbývající části této Smlouvy. Nepostoupíte nebo jakkoli jinak nepřevedete vaše práva a nebo nebudete delegovat vaše závazky podle této Smlouvy, ani v celku ani jen částečně, bez předcházejícího písemného souhlasu Google, který nebude bezdůvodně odpírán nebo zpožďován. Google může přenést je oprávněna užít k plnění této smlouvy třetí stranu (subdodavatel) a postoupit nebo převést své závazky nebo práva podle této Smlouvy a to v celém rozsahu nebo částečně dle svého vlastního rozhodnutí. Tato Smlouva bude závazná i pro případné nástupce a postupníky Stran této Smlouvy. Následující odstavce této Smlouvy budou platit i po skončení této Smlouvy: 3, 4.2, 5, 7, 8 a 10 až 15 včetně. Nic v této Smlouvě nebude vykládáno jako vytvoření partnerství, společného podniku nebo společnosti jakéhokoliv druhu mezi Stranami nebo tak, že by se některá Strana stávala agentem druhé Strany pro jakýkoliv účel a žádná Strana nebude mít oprávnění nebo pravomoc zavazovat druhou Stranu nebo smluvně jednat jménem nebo vytvářet jakýkoli závazek vůči druhé Straně a to jakýmkoliv způsobem a pro jakýkoliv účel. Jakákoliv oznámení straně Google musí být zasílána prostřednictvím pošty první třídy, leteckou poštou nebo kurýrní službou právnímu oddělení v Google, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TQ a tato budou jen tehdy považována za skutečně a řádně přijatá. Oznámení pro vás budou přijatelná, když budou zasílána prostřednictvím email komunikace na vámi uvedenou email adresu a tato budou považována za přijatá, když budou odeslána.

Šílený odstavec. Asi v Google neumí dávat Enter.

Zmiňují opět zajímavá omezení vykonání závazků. Katastrofy a terorismus by zněl logicky. Pěkné jsou rozhodnutí vlády. Nečekal bych ani průmyslové neshody.

Zmiňované paragrafy jsou: 3 – Heslo, účet, bezpečnost. 4.2 – Neupravovat software. 5 – Mlčenlivost. 7 – Ochrana soukromí. 8 – Odškodnění. 10 – Zřeknutí se záruk. 15 – právě tento paragraf Různé.

Google není váš Agent, to si zapamatujte! A hlavně žádný partner!  (Nic v této Smlouvě nebude vykládáno jako vytvoření partnerství, …)

Zde podporují svou Londýnskou pobočku, tentokrát ani zmínka o Spojených státech. Protože je to pořádná společnost, tak s dopisy musíte jen létat první třídou nebo vyslat poštovního holuba do jejich právního oddělení. Je pěkné, že za přijatá považují ta oznámení, která právě odeslali.

Tato Smlouva se bude řídit a bude i vykládána podle českého práva, zejména podle českého Obchodního zákoníku a Strany se tímto podřizují výlučné a exkluzivní soudní pravomoci českých soudů při jakýchkoli sporech nebo záležitostech vyplývajících a nebo spojených s touto Smlouvou. 

Uff.

Myslím, že toho je dost. Víc již psát nebudu. Je možné, že mi někde ujelo písmenko, ale oproti tomu ujednání jsem určitě český jazykozpytec. Máte z tohoto smluvního ujednání jiné pocity? Dejte mi vědět v komentářích. Díky za vaši trpělivost.

3 komentáře u „Smluvní ujednání o užívání služeb Google Analytics

 1. Jak mám potvrdit, že jsem zrušila svůj účet?
  Jenom jsem ho zrušila ale nevím jak to POTVRDIT, to snad oni by mi měli poslat potvrzující odkaz, že ruším účet, prosím pomozte mi. Děkuji Kamila S.

 2. Řekl bych, že bod 11.4 se týká možného bezpečnostního rizika, kdy DNS útokem někdo nahradí kód ga.js něčím, co buď pozmění data v GA nebo JavaScriptem obsah stránek apod…

 3. Lukáši, děkuji za komentář. Zapadá do tohoto bezpečnostního rizika i XSS pro to Javascriptové volání? Je to odlišná situace než DNS útok, ale přijde mi reálnější. Nebo jsi se již s nějakým DNS útokem s cílem poničit GA setkal? :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *